Stadgar


Antagna vid årsmötet 2011-01-25

§ 1 Namn
Föreningens namn är Tjörns Fotoklubb.

§ 2 Ändamål
Tjörns fotoklubb är en ideell, politisk och religiös obunden förening för fotointresserade.

Tjörns Fotoklubb ska:

 • vara en förening för fotointresserade personer
 • vara ett forum för medlemmarnas erfarenhetsutbyte under trivsamma förhållanden
 • utveckla och fördjupa medlemmars intresse och kunskaper inom fotografi.
 • anordna utflykter med fotografiskt intresse
 • anordna föreläsningsverksamhet samt ha utbyte med andra fotoklubbar
 • anordna bildvisning och fotoutställningar

§ 3 Säte
Föreningen ska ha sitt säte i Tjörns kommun.

§ 4 Föreningens angelägenheter
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, bestående av ordförande och 4 ordinarie styrelseledamöter, samt upp till 3 styrelsesuppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

Styrelsen är beslutsmässig då minst 3 av styrelsens ordinarie ledamöter är närvarande.

§ 5 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

§ 6 Medlemskap
Medlemskap är öppet för alla som betalar fastställd medlemsavgift och godkänner klubbens stadgar. Endast medlemmar i klubben äger rösträtt vid årsmötet.

§ 7 Årsmöte
Föreningens årsmöte ska hållas före mars månads utgång.

Kallelse till årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före mötet.

§ 8 Extra föreningsstämma
Kallelse till extra föreningsstämma kan ske på styrelsens förslag eller om minst en femtedel (1/5) av föreningens medlemmar påkallar detta. Extra föreningsstämma får endast behandla den fråga som föranlett dess kallande.

Finner revisorerna vid sin löpande granskning skäl att kalla till extra föreningsstämma, ska revisorerna uppmana styrelsen att sammankalla till sådant. Har styrelsen inom 14 dagar inte kallat till extra föreningsstämma, äger revisorerna rätt att själva kalla till sådant.

§ 9 Ärenden vid årsmöte
Vid årsmötet ska följande obligatoriska ärenden förekomma:

 1. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
 2. Fastställande av dagordning.
  Frågor som medlemmar vill ta upp till behandling under punkt 17 anmäls nu.
 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet, samt två justeringspersoner tillika rösträknare.
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 5. Fastställande av balans- och resultaträkning för tiden januari – december.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret.
 9. Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret.
 10. Val av ordförande för en tid av ett år.
 11. Val av 2 ordinarie styrelseledamöter för en tid av 2 år.
  (Vid föreningens första årsmöte ska 2 ledamöter väljas för ett år och 2 för två år.
  För att få kontinuitet i styrelsearbetet är därefter endast 2 ordinarie styrelseledamöter valbara vid varje årsmöte).
 12. Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett år.
 13. Val av 2 revisorer för en tid av ett år.
  (Vid föreningens första årsmöte ska 1 revisor väljas för ett år och 1 för två år)
 14. Val av 2 revisorsuppleanter för en tid av ett år.
 15. Val av 3 personer till valberedning för en tid av ett år.
  En av dessa ska vara sammankallande.
 16. Behandling av styrelsens förslag samt stadgeenliga motioner.
 17. Behandling av övriga frågor som anmälts under punkt 2.
  För beslut i sådan fråga krävs minst 2/3 majoritet av mötesdeltagarna.
 18. Avslutning.

§ 10 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är 1/1 – 31/12. Senast tre veckor före årsmötet ska föreningens räkenskaper överlämnas till revisorerna för granskning.

§ 11 Föreningsbeslut
För föreningsbeslut krävs enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som föreningsordförande företräder.

§ 12 Medlemsavgift
Medlemsavgiften bestäms av årsmötet och ska betalas senast en månad efter årsmötet.

Nya medlemmar betalar årsavgiften vid inträdet.

§ 13 Ändring av stadgar
I fråga om ändring av dessa stadgar måste medlemmarna informeras därom. För ändring erfordras beslut vid två på varandra följande möten, varav minst ett ska vara ordinarie årsmöte. Förflyter kortare tid än nittio dagar (90) mellan besluten, krävs 2/3 majoritet av mötesdeltagarna vid det sist hållna mötet.

§ 14 Föreningens upplösning
Skulle fråga om fotoklubbens upplösande uppstå, ska meddelande därom tillställas medlemmarna. Beslut om upplösning ska fattas av två på varandra följande sammanträden, varvid erfordras en majoritet av minst 3/4 av de angivna rösterna. Beslutas om klubbens upplösning ska dess tillgångar doneras till någon sammanslutning eller institution som arbetar för fotografins utveckling.